Disclaimer & Privacy

 
Algemeen

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI), NVOI online, NSOI Cursussen & Congressen en NSOI Cursussen & Congressen online als (merk)namen, de websites nvoi.nl, implantoloognvoi.nl, nsoi.nl en nsoicursussen.nl, alsmede alle individuele daarvan onderdeel uitmakende cursus- en congres titels, als ook de daartoe behorende websites zijn exclusief eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).
 
De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezighoudt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie. De NVOI heeft ten behoeve van haar activiteiten en ledenadministratie de beschikking over een professioneel secretariaat. Alle onder auspiciën van de NVOI aangeboden cursussen en congressen vallen onder het beheer van de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI). De organisatie van en coördinatie voor alle NSOI masters, cursussen, congressen, workshops en studiedagen is in handen van het Congresbureau NSOI.
 
Zowel het Secretariaat NVOI als het Congresbureau NSOI betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van haar websites als hiervoor bedoeld en de daarbinnen geboden diensten en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien zijn het Secretariaat NVOI en het Congresbureau NSOI niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op haar websites.
 
Bij bezoek aan deze websites en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door het het Secretariaat NVOI en het Congresbureau NSOI hiertoe opgestelde website voorwaarden en het gevoerde privacybeleid.
 
Alle door de NVOI, dan wel NSOI beheerde websites zijn gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de sites adviseren wij de Firefox of Chrome webbrowsers.
 
Privacyverklaring
Het Secretariaat NVOI en Congresbureau NSOI hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht en hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens maximaal gewaarborgd is. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de websites en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

naam, adres en woonplaats gegevens
geslacht
geboortedatum
beroepsregistraties (bijv. BIG e/o KRM)
(zakelijk) telefoonnummer
(zakelijk) emailadres
betalingsgegevens
ip-adres

 
Grondslag voor gegevensverwerking
Het Secretariaat NVOI en het Congresbureau NSOI mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als zij dat doen op basis van een juridische grondslag. Zij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en het het Secretariaat NVOI, dan wel het Congresbureau NSOI, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van leden en/of deelnemers omtrent actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.    

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door het secretariaat NVOI, dan wel het Congresbureau NSOI worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:


 
Het invullen van een formulier om u aan te melden voor
het lidmaatschap van de NVOI;
• 
 
Het invullen van een formulier om wijzigingen door te geven met betrekking tot
uw lidmaatschap van de NVOI cq het verbeteren van onze dienstverlening;
•  Het invullen van een formulier om u aan te melden voor nieuwsbrieven;
 

 
Het invullen van een formulier om u aan te melden voor deelname aan de
door het Congresbureau NSOI georganiseerd postacademisch onderwijs,
trainingen of informatiemomenten;
•  Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken.

Online aanmelden en inschrijven
Wanneer u zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de NVOI, door het Congresbureau NSOI georganiseerd post-academisch onderwijs, trainingen of informatiemomenten, dan wel bij (aan)meldingen zoals hierboven omschreven, legt het Secretariaat NVOI of het Congresbureau NSOI de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de verwerking van uw (aan)melding of inschrijving. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels de online formulieren worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.
 
In alle gevallen verwerken het Secretariaat NVOI en het Congresbureau NSOI alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding of opgave heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw inschrijving, aanmelding of registratie.
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Door u aangeleverde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij u hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt slechts plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en de NVOI, dan wel de NSOI uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft
 
Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de in deze disclaimer en privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. In de regel zal gelden: gedurende de looptijd van een aanmelding, een overeenkomst en daarna alleen in de financiële administraties voor maximaal 7 jaar..

Surfen op NVOI en NSOI websites
De grootste delen van alle NVOI en NSOI websites kunt u anoniem raadplegen. Het Secretariaat NVOI en het Congresbureau NSOI leggen geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze sites.

Logbestanden en cookies
De server waarop de websites zijn ondergebracht houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden uitsluitend gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van bezoek aan de sites, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.
 
Wanneer u evenwel overgaat tot aanmelding, inschrijving of enige andere registratie via deze site wordt tijdelijk - dat wil zeggen zolang u daadwerkelijk werkt binnen het betreffende gedeelte van de site - een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst.
 
In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Wijzigingen
Het Secretariaat NVOI en Congresbureau NSOI behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wijzigingen zullen via de homepage van de websites worden aangekondigd en op de betreffende pagina van de privacy verklaring worden gepubliceerd.

Copyrights
Alle informatie binnen dit domein is exclusief eigendom van de NVOI, dan wel de NSOI, tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op onze webpagina's en/of van downloads die door de NVOI, dan wel de NSOI binnen haar domeinen worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door het het Secretariaat NVOI en/of het Congresbureau NSOI.

Links naar andere websites
Op onze websites treft u tevens verwijzingen (hyperlinks) aan naar websites van derden, welke niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van het Secretariaat NVOI, dan wel het Congresbureau NSOI. Wij maken u erop attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Het Secretariaat NVOI en het Congresbureau NSOI zijn dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacybeleid van de NVOI cq de NSOI, neemt u dan schriftelijk contact op met:

Secretariaat NSOI   Congresbureau NSOI
Kreek 6   Kreek 6
1654 JX  Benningbroek       1654 JX  Benningbroek    
secretariaat@nvoi.nl   congresbureau@nsoi.nl

 
versie 2018.02

Social Media
Dentsply Sirona MegaGen Nobel Biocare Nederland BV Anthogyr Euroteknika NL BioComp Dental B.V. Thommen Medical B.V. Dyna Dental Engineering B.V. DentMerk Benelux B.V. Straumann B.V. Memodent B.V. Easier Dental Care Zimmer Biomet Implant Direct Benelux dental bauer Nederland Pro-Cam Implants B.V. Dent-Med Materials B.V.